Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

15.11.2016. Javne nabavke

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности – Машина за млекарство у оквиру групе грантова 2, за потребе пројекта“Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“, јавна набавка број: 1.1.1/2016

Предмет јавне набавке мале вредности су:

Набавка машине за млекарство у оквиру групе грантова 2, за потребе пројекта“Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“, јавна набавка број: 1.1.1/2016
oрн: 42211000- Машине за млекарство

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда упоређиваће се „Укупна цена без ПДВ-а“. Уколико две или више понуда имају најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико две или више понуда имају исти рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да понуђени рок плаћања не може бити краћи од 5 дана нити дужи од 45 дана.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

Портал јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/
Интернет страница наручиоца: www.v-rda.org
као и непосредно у просторијама Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, улица Цара Душана 77, 36000 Краљево, сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуду доставити лично или путем поште на адресу: Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о, улица Цара Душана 77, 36000 Краљево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – Набавка машине за млекарство у оквиру групе грантова 2, за потребе пројекта“Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“ ЈНМВ број 1.1.1/2016- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до године до 23.11.2016 до 15.15 часова

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 23.11.2016. године у 15.30 часова, у просторијама Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о, улица Цара Душана 77, 36000 Краљево, у присуству представника понуђача (присуство није обавезно).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача подносе пуномоћје за учешће на у поступку отварања понуда, непосредно пре отпочињања рада Комисије.

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана јавног отварања понуда

Лице за контакт:

Јелена Јевтић
E-mail: office@kv-rda.org
Телефон/факс: 036/397-777

Документација за преузимање:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација