Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

28.01.2017. Završeni konkursi

Јавни позив за пријаву пројекaта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

У складу са Уредбом о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријаву пројекaта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

I.  Подносилац пријаве пројекта

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

II Поступак спровођења подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

Поступак спровођења подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, врши се преосталим неповученим средствима зајма по основу финансијских уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру” и „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру Б”  (у даљем тексту: Средства).

III Циљ и намена Средстава

Циљ расподеле и коришћења Средстава је пружање подршке јединицама локалне самоуправе за суфинансирање реализације пројеката.

Средства су намењена за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре, и то:

1) изградњу, реконструкцију, рехабилитацију и санацију путева, улица, бициклистичких стаза и путних објеката (мостови, надвожњаци, пасареле и др.);

2) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката за потребе предшколског, школског и других нивоа образовања, објеката за ученички и студентски стандард, као и објеката за научна истраживања;

3) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију школских спортских сала и терена;

4) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката здравствене и социјалне инфраструктуре (установе за пружање здравствене и социјалне помоћи);

5) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката културно-историјског наслеђа (објекти културно-историјског значаја који подстичу развој туризма

Учешће у суфинансирању пројекта
Из буџета Републике Србије, са раздела Министарства привреде суфинансира се пројекат у висини до 50% вредности пројекта без ПДВ.

Из буџета јединице локалне самоуправе суфинансира се преостала вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пријављеног пројекта, у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност.

V. Услови за доделу Средстава
Услови за доделу Средстава су:

 • да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Средстава из члана 2. ове уредбе;
 • да је суфинансирање пројекта предвиђено од стране Подносиоца пријаве у висини припадајућег износа.

VI. Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта

Оцењивање и одабир пројекта врши се на основу следећих критеријума:

 • врста пројекта (локални или регионални);
 • ефекти пројекта;
 • одрживост пројекта;
 • усклађеност пројекта са стратешким документима;
 • број директних корисника пројекта;
 • број индиректних корисника пројекта.

VII. Пријава пројекта и документација за пријављивање пројекта на јавни позив

Пријава пројекта доставља се на Обрасцу – Пријава пројекта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, који се преузима на интернет страни Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.

Подносилац пријаве мора да се определи за годину у којој ће бити започета реализација пријављеног пројекта (2017. или 2018. година).

Уз правилно попуњен Образац – Пријава пројекта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, обавезно је доставити следећу документацију:

 • извод из одлуке о буџету Подносиоца пријаве са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање пројекта. Уколико средства за суфинансирање пројекта нису предвиђена у моменту подношења пријаве доставља се изјава да ће средства за суфинансирање пројекта бити обезбеђена одлуком о буџету Подносиоца пријавe у року од десет дана од доделе средстава;
 • пројекат за извођење или главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови (у оригиналу или овереној копији или скениран у електронском формату на CD);
 • Уз пројекат за извођење доставља се CD са следећом документацијом:

– скениране стране на којима се види изјава главног пројектанта и изјава одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке;

– текстуалне и графичке прилоге;

– предмер и предрачун радова у Excel формату (текст форматиран – ћирилично писмо, врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана у једном документу. У истом документу, на посебном листу, обавезна је и збирна рекапитулација која садржи све врсте радова.

Наведени предмер и предрачу радова треба да садржи формуле;

 • скенирану ситуацију на катастарско – топографској подлози, оверену од стране надлежних институција;
 • скениране услове и сагласности надлежних институција.

Уз главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови доставља се CD са следећом документацијом:

 • скениране стране на којима се види потврда о извршеној техничкој контроли и печат органа надлежног за издавање акта на основу којег започиње извођење радова;
 • текстуалне и графичке прилоге;
 • предмер и предрачун радова у Excel формату (текст форматиран – ћирилично писмо, врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана у једном документу. У истом документу, на посебном листу, обавезна је и збирна рекапитулација која садржи све врсте радова.

Наведени предмер и предрачу радова треба да садржи формуле;

 • скенирану ситуацију на катастарско – топографској подлози, оверену од стране надлежних институција;
 • скениране услове и сагласности надлежних институција.
 • акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава.
 • решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставити акт надлежног органа о тој чињеници);
 • за пројекте инвестиционе вредности преко 100.000.000 динара доставља се решење о давању сагласности на усклађеност са директивом ЕУ-Натура 2000 издато од стране министарства надлежног за послове заштите животне средине;
 • изјава Подносиоца пријаве о врстама друштвене користи од реализације пројекта, као и да реализација пројекта не угрожава ни једну социјалну категорију становништва;
 • лист непокретности;
 • најмање 5 фотографија локације где ће се изводити радови;
 • изјава Подносиоца пријаве да за потребе реализације пројекта обезбеђује стручни надзор над извођењем радова на реализацији пројекта.

Сва наведена документација доставља се у оригиналу или овереној копији и скенирано у електронском формату на CD, сложена по редоследу из става 3. ове главе.

VIII Рок за подношење пријаве пројекта и начин пријављивања

Рок за подношење пријаве пројекта је 20 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Пријаву пројекта са документацијом из главе VII.  јавног позива, Подносилац пријаве доставља на следећу адресу:

Министарство привреде
Комисија за оцењивање и одабир пројеката
11000 Београд, Кнеза Милоша 20

Пријава пројекта се предаје у затвореној коверти са назнаком „Пријава за јавни позив за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини ковертеНеблаговремене и непотпуне пријаве пројеката се неће разматрати.

Одлука о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно (у даљем тексту: Одлука) објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни Министарства.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства привреде, број: 011/333-4247 и 011/333-4132.

Рок за подношење пријаве је 17. фебруар 2017. године.

Јавни позив је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 6/17 од  27. јануара 2017. године.

Документација за преузимање:

Јавни позив за пријаву пројекaта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

Образац за пријаву

Критеријуми за оцењивање и одабир пројеката

Програм подршке унапређењу локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно