Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

28.01.2017. Završeni konkursi

Јавни позив за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације

У складу са Уредбом о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години („Службени гласник РСˮ, број 5/17)
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације

Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години (у даљем тексту: Програм), у делу који се односи на меру 3.1. Мера суфинансирања јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације за коју се расписује овај јавни позив, спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство).

I Корисници

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе.
Свака јединица локалне самоуправе може да поднесе једну пријаву за израду пројектно-техничке документације.
Уколико се пријава односи на израду више врста пројектно-техничке документације, сва пројектно-техничка документација мора да се односи на исти инфраструктурни пројекат.
Уколико јединица локалне самоуправе заједно учествује у изради пројектно-техничке документације са другом јединицом локалне самоуправе може поднети више заједничких пријава.

II Намена бесповратних средстава

Бесповратна средства су намењена за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду следећих врста пројектно-техничке документације:
1) претходна студија оправданости;
2) студија оправданости;
3) студија о процени утицаја на животну средину;
4) генерални пројекат;
5) идејно решење;
6) идејни пројекат;
7) пројекат за грађевинску дозволу;
8) пројекат за извођење.
Пројектно-техничка документација од значаја за регионални и локални развој која је предмет суфинансирања од стране Министарства је документација која се односи на:
1) развој и унапређење пословне инфраструктуре (индустријске зоне, индустријско-технолошки паркови, пословне зоне, пословни инкубатори и кластери);
2) ревитализацију браунфилд локација;
3) развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

III Услови за доделу бесповратних средстава

Услови за доделу бесповратних средстава за јединице локалне самоуправе су:
1) да су поднеле попуњен Образац – Пријава за Меру суфинансирања јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације Министарству са потребном документацијом у складу са Јавним позивом;
2) да су обезбедиле средства за суфинансирање израде пројектно-техничке документације у буџету јединице локалне самоуправе, односно да су поднеле изјаву да ће средства за суфинансирање израде пројектно-техничке документације бити обезбеђена одлуком о буџету јединице локалне самоуправе у року од десет дана од дана доношења Одлуке о распореду и коришћењу бесповратних средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације (у даљем тексту: Одлука) од стране министра привреде (у даљем тексту: министар);
3) да је израда пројектно-техничке документације у складу са наменом ове мере.

IV Неопходна документација

Неопходна документација која се подноси приликом пријављивања je:
1) правилно попуњен Образац – Пријава за Меру суфинансирања јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације;
2) извод из одлуке о буџету јединице локалне самоуправе са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање израде пројектно-техничке документације, односно изјава да ће средства за суфинансирање израде пројектно-техничке документације бити обезбеђена одлуком о буџету јединице локалне самоуправе у року од десет дана од дана доношeња Oдлуке;
3) пројектни задатак за израду пројектно-техничке документације оверен и потписан од стране јединице локалне самоуправе и инвеститора;
4) доказ да је предмет пројекта у складу са просторним и урбанистичким плановима;
5) документ, односно акт надлежног органа који је услов за израду одређене врсте пројектно-техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), за коју је поднета пријава;
6) процену трошкова израде пројектно-техничке документације уз достављање минимално три међусобно упоредиве понуде које се односе на израду одређене врсте пројектно-техничке документације.
Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама и скенирана у електронском формату на CD.

V Финансијски оквир

За реализацију мере суфинансирања јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације предвиђена су средства у висини од 140.000.000,00 динара.
Министарство у одређеном проценту суфинансира укупне трошкове израде пројектно-техничке документације, и то у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе на следећи начин:
1) до 30% за јединице локалне самоуправе из прве групе;
2) до 50% за јединице локалне самоуправе из друге групе;
3) до 70% за јединице локалне самоуправе из треће групе;
4) до 90% за јединице локалне самоуправе из четврте групе.
Подносилац пријаве утврђује висину захтева за суфинансирање у складу са ценом из најниже достављене понуде.
Све административне трошкове који настану приликом израде одређене врсте пројектно-техничке документације која је предмет суфинансирања сноси јединица локалне самоуправе и не могу бити саставни део пријаве.
У погледу степена развијености јединица локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе у моменту подношења захтева.
Јединица локалне самоуправе не може да користи бесповратна средства за израду исте врсте пројектно-техничке документације за коју је већ добила средства из буџета Републике Србије.

VI Критеријуми за оцењивање и одабир пројеката

Преглед достављене документације и испуњеност услова за доделу бесповратних средстава утврђује Комисија за оцењивање и одабир пројеката (у даљем тексту: Комисија), коју решењем образује министар.
Комисија ће разматрати само пријаве које су благовремено поднете и комплетне.
Комисија може да врши додатну проверу поднете документације и да тражи додатне информације, али само од јединица локалне самоуправе које су испуниле услове из Јавног позива.
У складу са критеријумима за оцењивање и одабир пројеката, Комисија врши рангирање пројеката.
Поступак оцењивања и одабира пројеката спроводи се по следећим критеријумима:
1) врста пројекта (локални или регионални);
2) степен развијености јединица локалне самоуправе;
3) ефекти пројекта;
4) одрживост пројекта;
5) усклађеност пројекта са стратешким документима.
Пројекат може да буде оцењен са максимално 100 поена.

VII Поступак одабира пројеката

Комисија утврђује Предлог одлуке о распореду и коришћењу бесповратних средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације и доставља министру.
Министар доноси Одлуку.
Одлука садржи: назив јединице локалне самоуправе, назив пројекта, врсту пројектно-техничке документације и прелиминарно одобрен износ средстава.
Одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страници Министарства.
У случају да се средства из главе I. став 1. тачка 1) овог програма не искористе у потпуности, односно уколико у току 2017. године дође до уштеде приликом уговарања израде пројектно-техничке документације или другог разлога који онемогућава почетак реализације израде пројектно-техничке документације, Одлука се може изменити односно допунити рангираним пријавама према већ утврђеном редоследу, а уколико то из било ког разлога није могуће, Министарство може расписати нови Јавни позив.

VIII Начин реализације

Јединица локалне самоуправе је дужна да покрене поступак јавне набавке у року од 15 дана од дана доношења Одлуке.
Уколико јединица локалне самоуправе не покрене поступак јавне набавке у наведеном року, односно не оправда и не достави разлоге због којих није благовремено покренут поступак јавне набавке, сматра се да је одустала од прелиминарно одобреног износа предвиђеног Одлуком.
Након спроведеног поступка јавне набавке јединица локалне самоуправе доставља комплетну документацију Министарству у року од пет дана од дана закључења уговора са најповољнијим понуђачем.

Након достављања и прегледа документације Министарство закључује уговор о суфинансирању јединице локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације са јединицом локалне самоуправе, којим су дефинисана сва права и обавезе уговорних страна.

Приликом закључења уговора између Министарства и јединице локалне самоуправе, учешће Министарства у суфинансирању пројектно-техничке документације одређује се у истој пропорцији по којој су средства додељена Одлуком, а на основу износа утврђеног у уговору између јединице локалне самоуправе и најповољнијег понуђача.

Уколико уговорен износ прелази прелиминарно одобрени износ предвиђен Oдлуком, јединица локалне самоуправе је у обавези да финансира разлику средстава.
Министарство након закључења уговора врши пренос припадајућег износа за суфинансирање израде пројектно-техничке документације.
Јединица локалне самоуправе је у обавези да Министарству изврши повраћај укупног износа исплаћених средстава уколико средства не утроши наменски.

IX Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Министарство ће објавити јавни позив у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страницама Министарства: www.privreda.gov.rs.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Тачно попуњен Образац – Пријава за Меру суфинансирања јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације са пратећом документацијом у складу са Јавним позивом предаје се на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу:

Министарство привреде
Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Пријава се предаје у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на следећим бројевима телефона Министарства привреде: 011/333-4165, 011/333-4189 и 011/333-4174.

Јавни позив је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 6/17 од  27. јануара 2017. године.

Рок за подношење пријава од  28. јануара до 13. фебруара 2017. године.

Документација за преузимање:

Јавни позив за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације
Образац за пријавз за суфинансирање пројектно-техничке документације
Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта за суфинансирања јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације
Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години