Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

22.04.2021. Završeni konkursi

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2021. godini

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2021.ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција)одобрава се послодавцимакоји припадају приватном сектору,у једнократном износу,радизапошљавања незапосленихкојисе воде на евиденцијиНационалнеслужбе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којeсе ова субвенција односи су:

 • млади до 30 година старости –без завршеног средњег образовања, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама,
 • старији од 50 година,
 • Роми,
 • особе са инвалидитетом,
 • радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
 • незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12месеци,
 • жртве породичног насиља.

Пре укључивања у меруНационална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позиваза незапосленолице.Висина субвенцијеје одређена степеном развијености јединицелокалне самоуправе (у даљем тексту:ЈЛС) према месту радалица,а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:

 • 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом,радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,младе у домском смештају, хранитељскимпородицама и старатељским породицамаи жртвепородичног насиља,у првој и другој групи ЈЛС;
 • 225.000,00 динара по лицу, односно 270.000,00 динара за особе са инвалидитетом,радно способне кориснике новчанесоцијалне помоћи,2младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицамаи жртве породичног насиља,у трећој групи ЈЛС;
 • 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом,радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицамаи жртве породичногнасиља,у четвртој групи ЈЛСи девастиранимподручјима.

Средства додељена по основу субвенције суde minimis државнапомоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције послодавацможеостварити под условомда:

 • припада приватном секторуса статусом предузетника илиправног лицакодкојих је удео приватног капитала у власничкој структури100%;
 • регистрованјеи није имао прекид обављања делатности најмање три месеца пре датумаподношења захтева;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковимаи има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 • последњих шест месеци није био дуже од 30дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • измириојераније уговорне и друге обавезе премаНационалној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколикоисте редовно измирује;
 • налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimisдржавну помоћ у текућој фискалној години и претходне двефискалне године,у складу са прописимаза доделу државне помоћи;
 • не запошљава лица која су у периоду од шест месеципре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавцакоји је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

Право на субвенцијуне могу остваритипослодавци:

 • код којих се број запослених смањио упретходнатри месеца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих разлога(остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време);
 • који су користили субвенцију по јавном позиву за исталица у току претходнe тригодинe, рачунајући од дана одобравањасредстава;
 • који обављају делатности које се не финансирају према списку делатности који је сaставни део овог јавногпозива;
 • за раднике које би уступили другом послодавцу;
 • радизапошљавањалица која у том привредном субјекту имају статус оснивача, директора, законскихи других заступника, прокуриста, чланова друштва.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планомна прописаном обрасцу,
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколикоподносилац захтева није регистрован у АПР-у;уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) –доказ у складу са законом,
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС),потписанод стране послодавца, за пријаве поднете у законским роковима за тримесеца која претходемесецу у коме је поднет захтев,
 • уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприносаза обавезно социјално осигурање до месеца којипретходи месецу у комеје поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе, односно за послодавца који је једини у осигурању у свом привредном субјекту,
 • уколико је дошло до смањења броја запосленихуслед природног одливаи других оправданих разлога,потребно је доставити одговарајући доказ.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне заодлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационојјединици Национaлне службе према месту радалица, непосредно, путем поштеили електронским путем, напрописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединициНационaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције доноси се наоснову ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документацијеи бодовања поднетог захтева послодавца, у року од 30 дана од дана подношења захтева.Изузетно,захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.Датум заснивања радног односа лица која се запошљавају мора да буде након донетеодлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања уговора.Национална служба приликом одлучивања по поднетомзахтеву процењује оправданост укључивања броја лица из захтева сабизнис планом.Број новозапослених за којесе тражи субвенција у односу на бројзапосленихможе да буде највише 5:1.

*Елемент „Проценат запослених лицакод подносиоца захтева“ односи се надоделу субвенције по јавним позивима из2018,2019. и 2020. године,које је организовала и финансирала делимично или у целости Националнаслужба, аподразумева број лица која су била запослена код подносиоца захтева на 180-тиданпозавршеткууговорне обавезепо основу доделе субвенције,у односу на укупан број лицазакоја је подносилац захтева користиосубвенцију. Наведенеподатке ће проверавати Националнаслужба. **Елемент„Послодавац који није раније користио средства Националне службе“односи се на доделу субвенцијепо јавним позивима из2018,2019,2020.и 2021. године,које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба.Наведене податке ће проверавати Национална служба. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима,и то следећим редоследом:пораст броја запослених,проценат запослених лицакод подносиоца захтева,дужина обављањаиделатностпослодавца. Уколико постојивећи број захтева са истим бројем бодова попојединачнимкритеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе (или други запослени којег овласти директор Националне службе)и подносилац захтевау року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права иобавезе и на основу кога се врши исплата средстава.Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора:

 • доказ о заснивању радног односа на неодређено време,са пуним радним временом,у складу са законом,за лица која сезапошљавају (фотокопија уговорао раду); датум заснивања радног односамора да буденакон донетеодлуке о одобравању субвенције,
 • средства обезбеђења испуњењауговорних обавеза,
 • потврда о пријему захтева за регистрацију менице(за правно лице)
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције,
 • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/жирантаи
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења испуњењауговорних обавеза, која могу бити:

1.За предузетника:

 • за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара–две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жирантаи меничнимовлашћењем;
 • за одобрена средства у износуод 2.000.001,00 динараи више–банкарска гаранцијау вредности одобренихсредстaва са роком важењаод 18месециод дана издавања.

2.За правно лице:

 • за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара–две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динараи више–банкарска гаранцијау вредности одобренихсредстaва са роком важења од 18месеци од дана издавања.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.),пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац –корисник субвенције дужан је да:

 • лица за која је остварио право на субвенцију и са којима је засновао радни однос на неодређено време са пуним радним временом,у складу са законом,задржи у радном односу, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци;у случајупрестанка радногодноса са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези дау року од 30 дана од дана престанка радног односазаснује радни однос са другим незапосленим са евиденције Националне службекоји припадакатегорији теже запошљивих за коју је одређена иста висина субвенције,у складу са Јавним позивом;потребно једа то лице задржи у радномодносу на неодређено време са пуним раднимвременом,у складу са законом,најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за периоду коме је извршена замена;изузетно,могућејеизвршитизаменулицадругим незапосленим лицем којеприпадакатегоријитеже запошљивих за коју је одређенвећи износ субвенције од одобрене, с тим да Национална службанема обавезу исплате разлике у висини субвенције;пре укључивања у меру/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и условаовогјавног позива за незапослено лице;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, ускладу са законом;
 • у току трајања уговорне обавезе не уступа лица/замену лица, за која је остварио право на субвенцију, другом послодавцу ради обављања послова под његовим надзором и руковођењем, у складу са законом;
 • задржи лицаза која је остварио право на субвенцију/замену, у периоду реализације уговорне обавезе,на територијиЈЛСистог или нижег степена развијености од ЈЛС на којој је остварио право на субвенцију;
 • омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезеи увид у обављање делатности;
 • достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја зареализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенцијеје у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну каматуод дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности. Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни,осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива или ревизије.Национална служба ће чувати податке о личности у законски предвиђеном року,уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 7Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података,право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености јединица локалне самоуправеу Републици Србији,могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. Јавни позив је отворен од дана објављивањадо утрошка расположивих средстава, а најкасније до30.11.2021.године.

Докуметација:

 1. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2021. godini

2. Tabela sa prikazom razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji

3. Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih – 2021. godina

4. Nesubvencionisane delatnosti – subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih