Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

11.07.2023. Aktuelni konkursi

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE POSLOVNIH BANAKA I LIZING KOMPANIJA U REALIZACIJI PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2023. GODINI

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Republike Srbije, i uz podršku projekta „Direktna dodela bespovratnih sredstava Razvojnoj agenciji Srbije – povećana i tehnološki unapređena rešenja za proizvodne kapacitete među mikro i malim preduzećima i preduzetnicima“, koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/građevinske mehanizacije/mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane banke i lizing kompanije da se prijave za učešće u realizaciji programa.

Ukupna sredstva koja su obezbeđena za realizaciju ovog programa iz budžeta Republike Srbije i iz pretpristupnih fondova EU – IPA 19 su u iznosu od oko 1.400.000.000,00 dinara. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 500.000,00 RSD, niti veći od 5.000.000,00 RSD. Minimalna sopstvena sredstva firme koja podnosi zahtev iznose 5% od ukupne neto vrednosti opreme koja se nabavlja, dok će ostatak biti obezbeđen iz kredita poslovne banke ili finansijskog lizinga lizing kompanije.

Pravo učešća imaju sve zainteresovane poslovne banke i lizing kompanije koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Banke i lizing kompanije moraju da zadovolje i sledeće uslove:

  1. da su blagovremeno dostavile kompletnu i ispravnu konkursnu dokumentaciju;
  2. da su ponudile uslove su u skladu sa Programom;
  3. da je pokazatelj adekvatnosti kapitala za banke odnosno novčani deo kapitala za lizing kompanije u skladu sa aktima NBS;
  4. da je banka odnosno lizing kompanija ostvarila pozitivan finansijski rezultat sa stanjem na dan 30.09.2022. godine ;
  5. da NBS nije izrekla meru lizing kompaniji u skladu sa Odlukom o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga („Službeni glasnik RS“, br. 85/11) odnosno banci u skladu sa Odlukom o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke (“Sl. glasnik RS”, br. 30/15 i 1/20).

Zainteresovane banke i lizing kompanije dostavljaju original ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

  • popunjen Prilog 1 (obrazac dostupan na sajtu ministarstva);
  • obrazac sa potpisom lica ovlašćenog za zastupanje, koji je potpisao Prilog 1 (OP obrazac).

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini – NE OTVARATI“ sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijava se predaje lično ili preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo privrede

Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Kneza Miloša 20

11 000 Beograd

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 25. JUL 2023. GODINE.

Obavezujući uslovi, za sve banke i lizing kompanije koje su zainteresovane za učešće u Javnom pozivu, kao i kriterijumi za izbor banaka/lizing kompanija, precizno su definisani u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini.

Tekst ovog programa sa propratnom dokumentacijom za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranicama:

Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs

Razvojne agencije Srbije:  www.ras.gov.rs

Portala preduzetništva: www.preduzetnistvo.gov.rs

Prateća dokumentacija:

Tekst Javnog poziva za banke i lizing kompanije

Prilog 1 za banke

Prilog 1 za lizing kompanije

Uredba o utvrđivanju Programa podrške MSP za nabavku opreme u 2023. godini

Kratak tekst o informacionom sistemu