Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

06.03.2017. Završeni konkursi

KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine raspisala Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP (u daljem tekstu: Programa). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) ima za cilj da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu. Program se sastoji iz 3 komponente.

Komponenta 1: Podizanje kapaciteta MMSPP za poslovanje i menadžment 
Uslovi za učešće u programu 

Pravo na učešće u Komponenti 1 i korišćenje bespovratnih sredstava imaju MMSPP koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR). Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra delatnosti MMSPP odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a Podnosilac prijave se bavi proizvodnjom ili preradom potrebno je da dostavi odgovarajuće dokaze, a na osnovu čega će Komisija oceniti ispunjenost ovog uslova;

2) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

3) da su registrovani u APR Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;

4) da su pozitivno poslovali u 2016. godini;

5) da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;

6) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

7) da im u prethodne dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

8) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

9) da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;

10) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć.

 

Namena bespovratnih sredstava

 

Prihvatljive projektne aktivnosti:

1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija);

2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda;

3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;

4. Novi dizajn proizvoda i ambalaže;

5. Marketing novog proizvoda.

 

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu, u okviru koje može da konkuriše za samo jednu aktivnost, osim u slučaju da konkuriše za implementaciju i/ili sertifikaciju i/ili resertifikaciju međunarodnih standarda poslovanja u okviru aktivnosti „Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja” pri čemu sve podaktivnosti moraju biti realizovane u roku definisanim u ugovoru između Odabranog korisnika i RAS.

 

U ovoj komponenti finansiraće se i aktivnosti koje su započete posle 1. januara 2017. godine, a nisu završene do trenutka objavljivanja Javnog poziva. Sva plaćanja u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti mogu biti započeta u 2017. godini pre objavljivanja javnog poziva, ali ne smeju biti završena.

 

Sredstva se ne mogu koristiti za:

1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;

2. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;

3. projekte koji su povezani sa političkim partijama;

4. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

 

Iznos bespovratnih sredstava

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.

Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS po sledećim aktivnostima:

1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja – ukoliko se konkuriše za samo jednu podaktivnost (implementaciju ili sertifikaciju ili resertifkaciju) do 300.000,00 dinara;  ukoliko se konkuriše za više podaktivnosti (implementaciju i/ili sertifikaciju i/ili resertifkaciju) do 500.000,00 dinara;

2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda – do 500.000,00 dinara;

3. Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke – do 300.000,00 dinara;

4. Novi dizajn proizvoda i ambalaže – do 300.000,00 dinara;

5. Marketing novog proizvoda – do 300.000,00 dinara.

 

Ukupan budžet za Komponentu 1 iznosi 30.000.000,00 dinara.

 

Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane Odabranog korisnika, pod uslovom:

(1) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;

(2) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;

(3) da su merljivi  i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;

(4) da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;

(5) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

 

Opravdani troškovi u okviru podržanih aktivnosti su:

1. Za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja priznaju se troškovi:

• angažovanja Isporučioca za pripremu tehničke dokumentacije koja je predviđena za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima određenog međunarodnog standarda;

• implementacije standarda;

• sertifikacije;

• resertifikacije.

2. Za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda priznaju se troškovi:

• angažovanja Isporučioca za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima znaka proizvoda;

• ispitivanja proizvoda kod imenovanih tela i pribavljanje potvrde o usaglašenosti.

3. Za edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke priznaju se troškovi:

• angažovanja Isporučioca (predavača, trenera, mentora).

4. Za novi dizajn proizvoda i ambalaže priznaju se troškovi:

• izrade idejnog rešenja sa opisom tehničkih karakteristika;

• angažovanja Isporučioca.

5. Za marketing novog proizvoda priznaju se troškovi:

• angažovanja Isporučioca;

• izrade marketing plana novog proizvoda.

 

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:

• zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;

• troškovi garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;

• kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;

• carinski troškovi;

• troškovi prinudne naplate;

• PDV.

 

Potrebna dokumentacija za konkurisanje

1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena);

2. Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;

3. Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);

4. Obrazac 4 – Izjava da na teritoriji Republike Srbije ne postoji pružalac usluge koji može da odgovori na zahteve privrednog subjekta (ukoliko podnosilac prijave angažuje stranog pružaoca usluga);

5. Obrazac 6 – Kontrolna lista;

6. Radne biografije lica angažovanih na projektu, sa listom referenci;

7. Ponuda  Isporučioca za predloženi projekat, overena i potpisana od strane  Isporučioca, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV;

8. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);

9. Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika pravnog lica/preduzetnika o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Regionalne razvojne agencije sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini – Komponenta 1.

Spisak Regionalnih razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati OVDE.

 

Javni poziv za Komoponentu 1 je otvoren 60 dana od dana objavljivanja i to do 05.05.2017. godine.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti RRA ili RAS, elektronskim putem na: podizanjekapaciteta@ras.gov.rs.

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo

Obrazac 1 – Prijava projekta

Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava

Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj drzavnoj pomoci male vrednosti

Obrazac 4 – Izjava da na teritoriji RS ne postoji pruzalac usluge za realizaciju

Obrazac 5 – Zahtev za refundaciju

Obrazac 6 – Kontrolna lista

 

 

Komponenta 2: Podrška umrežavanju privrednih subjekata
Uslovi za učešće u programu

Pravo na učešće u Komponente 2 i korišćenje bespovratnih sredstava imaju klasteri, poslovna udruženja, zadruge i poslovni inkubatori koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

1. da su registrovani u APR Republike Srbije pre 01.01.2016. godine;

2. da su u većinskom domaćem vlasništvu;

3. da se kroz predloženi projekat podržava najmanje 3 MMSPP čija delatnost je proizvodnja, prerada ili usluge i koja pripadaju istom sektoru ili lancu vrednosti;

4. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

5. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

6. da su pozitivno poslovali u 2016. godini;

7. da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti

8. da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;

9. da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;

10. da im je u Statutu/Osnivačkom aktu definisana delatnost orijentisana na podršku MMSPP.

 

Namena bespovratnih sredstava

 

Projektne aktivnosti koje mogu biti predmet sufinansiranja od strane RAS su:

• nabavka zajedničke proizvodne opreme;

• infrastrukturno opremanje zajedničkog postojećeg ili novog radnog prostora;

• adaptacija zajedničkog postojećeg ili novog radnog prostora;

• razvoj zajedničkog procesa proizvodnje.

 

Pod neprihvatljivim projektima u smislu ovog Programa podrazumevaju se:

1) projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija, organizacija igara na sreću, proizvodnje i prodaje oružja i vojne opreme, trgovine, finansijski sektor i primarne poljoprivredne proizvodnje;

2) projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;

3) projekti koji su povezani sa političkim partijama;

4) projekti koji se već finansiraju od sredstava državne pomoći;

5) projekti usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

 

Podnosilac prijave može podneti samo jedan projekat za učešće u Programu, u okviru koga može da konkuriše za više projektnih aktivnosti.

 

 

Iznos bespovratnih sredstava

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV, a u maksimalnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

 

Ukupan budžet za Komponentu 2 iznosi 40.000.000,00 dinara.

 

Krajnji rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 6 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane Odabranog korisnika,  pod uslovom:

1. da su navedeni u planiranom budžetu projekta;

2. da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;

3. da su merljivi i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;

4. da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;

5. da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

 

Pod opravdanim troškovima u okviru podržanih aktivnosti podrazumevaju se sledeći troškovi:

1. Za sufinansiranje nabavke zajedničke proizvodne opreme priznaju se:

• troškovi nabavke mašina i opreme ne starije od 5 godina (proizvodne, laboratorijske i slično);

• troškovi nabavke transportno manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;

• troškovi nabavke novih delova, specijalizovanih alata za mašine;

• troškovi montaže i instaliranja opreme.

Napomena: Mašine i oprema koje su predmet nabavke u okviru Projeka ne mogu biti kupljene od fizičkih lica, osim ako je prodavac mašine/opreme preduzetnik.

2. Infrastrukturno opremanje/adaptacija postojećeg ili novog radnog prostora prihvatljivi su:

•  troškovi proširenja, adaptacije ili rekonstrukcije prostora. Prostor u kom se mogu vršiti radovi neophodno je da je u vlasništvu Podnosioca prijave ili jednog učesnika (MMSPP) na projektu, ili može biti i iznajmljeni prostor pod uslovom da postoji višegodišnji ugovor za iznajmljivanje istog (minimum 5 godina).

3. Razvoj zajedničkog procesa proizvodnje prihvatljivi su:

• troškovi stavljanja u funkciju procesa rada;

• troškovi transfera tehnologije;

• troškovi izrade probnih modela i prototipova;

• troškovi nabavke nepatentnih tehničkih znanja i iskustva (know-how).

 

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:

1) zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;

2) troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;

3) kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;

4) carinske troškovi;

5) troškove prinudne naplate;

6) PDV;

7) troškove nastali u vezi nabavke opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije.

 

 

Potrebna dokumentacija za konkurisanje

1) Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena);

2) Obrazac 2 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;

3) Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);

4) Obrazac 4 – Budžet projekta;

5) Obrazac 5 – Kontrolna lista;

6) Radne biografije lica angažovanih na projektu, sa listom referenci;

7) Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji (između Podnosioca prijave i MMSPP učesnika na projektu);

8) Obrazac 7 – Izjava da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti da je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom i da nije u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (za sve učesnike na projektu);

9) Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena fotokopija) (za Podnosioca prijave i sve učesnike na projektu);

10) Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2016. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdata od Agencije za privredne registre (APR). Ukoliko podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR-u na konačnu obradu (za Podnosioca prijave i sve učesnike na projektu);

11) Kopiju Statuta/Osnivačkog akta gde se jasno vidi definisana delatnost orijentisana na podršku MMSPP ;

12) Ukoliko je predmet sufinansiranja „Infrastrukturno opremanje postojećeg ili novog radnog prostora – adaptacija iznajnjenog prostora“, a prostor u kome se vrše radovi nije u vlasništvu Podnosioca prijave ili jednog od učesnika (MMSPP) na projektu, potrebno je dostaviti Ugovor o zakupu poslovnog prostora na najmanje 5 godina.

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletne i potpune prijave.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u:

Razvojna agencija Srbije

Kneza Miloša 12, Beograd,

Pisarnica – kancelarija 309, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini – Komponenta 2.

 

Javni poziv za Komoponentu 2 je otvoren 60 dana od dana objavljivanja i to do 05.05.2017. godine.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: podrskaumrezavanju@ras.gov.rs.

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo

Konkurentnost Komp 2 Obrazac 1- Prijava projekta Konkurentnost

Konkurentnost Komp 2 Obrazac 2 -Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava

Konkurentnost Komp 2 Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj drzavnoj pomoci male vrednosti

Konkurentnost Komp 2 Obrazac 4 – Budzet

Konkurentnost Komp 2 Obrazac 5 – Kontrolna lista

Konkurentnost Komp 2 Obrazac 6 – Zahtav za isplatu

Konkurentnost Komp 2 Obrazac 7 -Izjava za ucesnike na projektu

 

 

Komponenta 3: Podrška kreiranju lanaca dobavljača
Uslovi za učešće u programu

Pravo na učešće u Komponenti 3 i korišćenje bespovratnih sredstava imaju MMSPP koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da u okviru jedne prijave predlog projekta podnose najmanje dva MMSPP koja čine/će činiti lanac dobavljača;

2) da imaju potpisan zajednički Memorandum/Predugovor/Ugovor o poslovnoj saradnji ili Pismo o namerama sa Kupcem.

3) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja, prerada ili usluge (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR). Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra delatnosti MMSPP odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a Podnosilac prijave se bavi proizvodnjom, preradom ili uslugama potrebno je da dostavi odgovarajuće dokaze, a na osnovu čega će Komisija oceniti ispunjenost ovog uslova;

4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

5) da su registrovani u APR Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;

6) da su pozitivno poslovali u 2016. godini;

7) da vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva;

8) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

9) da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

10) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

11) da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Repbulike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;

12) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć.

 

Namena bespovratnih sredstava

 

Prihvatljive projektne aktivnosti:

1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija);

2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda;

3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;

4. Nabavka nove ili polovne (do 5 godina starosti) proizvodne opreme.

 

Sredstva se ne mogu koristiti za:

1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;

2. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;

3. projekte koji su povezani sa političkim partijama;

4. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

 

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu, u okviru koje svako od MMSPP može da konkuriše za samo jednu aktivnost.

 

Iznos bespovratnih sredstava

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno, po MMSPP, kao sufinansiranje u visini do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Projektne aktivnosti koje mogu biti predmet sufinansiranja od strane RAS su:

1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija):

–  ukoliko se konkuriše za samo jednu podaktivnost (implementaciju ili sertifikaciju ili resertifkaciju) do 300.000,00  dinara

–   ukoliko se konkuriše za više podaktivnosti (implementaciju i/ili sertifikaciju i/ili resertifkaciju) do 500.000 dinara;

2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda – do 500.000,00    dinara;

3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke – do 300.000,00 dinara;

4. Nabavka nove ili polovne (do 5 godina starosti) proizvodne opreme – do 2.000.000,00 dinara.

 

Ukupan budžet za Komponentu 3 iznosi 30.000.000,00 dinara.

 

Krajnji rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 6 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane Odabranog korisnika,  pod uslovom:

1. da su navedeni u planiranom budžetu projekta;

2. da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;

3. da su merljivi i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;

4. da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;

5. da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

 

Opravdani troškovi u okviru podržanih aktivnosti

1. Za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja priznaju se troškovi:

• angažovanja Isporučioca za pripremu tehničke dokumentacije koja je predviđena za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima određenog međunarodnog standarda;

• implementacije standarda;

• sertifikacije;

• resertifikacije.

2. Za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda priznaju se troškovi:

• angažovanja Isporučioca za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima znaka proizvoda;

•  ispitivanja proizvoda kod imenovanih tela i pribavljanje potvrde o usaglašenosti.

3. Za edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke priznaju se troškovi:

•  angažovanja Isporučioca (predavača, trenera, mentora).

4. Za  nabavku proizvodne opreme priznaju se troškovi:

• nabavke proizvodnih mašina i opreme ne starije od 5 godina;

• nabavke transportno manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta ne starije od 5 godina;

• nabavke novih delova, specijalizovanih alata;

• montaže i instaliranja opreme.

 

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:

• zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;

• troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursnih razlika;

• kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;

• troškove koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, obuke i dr.;

• troškove prinudne naplate;

• PDV.

 

Potrebna dokumentacija za konkurisanje

1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane svih MMSPP iz lanca dobavljača);

2. Memorandum/Predugovor/Ugovor o poslovnoj saradnji ili Pismo o namerama sa Kupcem (potpisan i overen od strane svih MMSPP iz lanca dobavljača i Kupca);

3. Obrazac 2 – Opis projekta;

4. Obrazac 3 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;

5. Obrazac 4 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);

6. Obrazac 5 – Izjava da na teritoriji Republike Srbije ne postoji pružalac usluge koji može da odgovori na zahteve MMSPP (ukoliko podnosilac prijave angažuje stranog pružaoca usluga) – za projektne aktivnosti pod rednim brojem 1), 2) i 3);

7. Obrazac 6 – Kontrolna lista;

8. Radne biografije lica angažovanih na projektu, sa listom referenci;

9. Ponuda Isporučioca za predloženu projektnu aktivnost, overena i potpisana od straneIsporučioca, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na profakturi/predračunu/predugovoru, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi potencijalni korisnik.U slučaju da se konkuriše za nabavku polovne opreme neophodno je da na profakturi/predračunu/predugovoru bude navedena godina proizvodnje opreme koja je predmet nabavke;

10. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);

11. Finansijska dokumentacija:

11.1. za MMSPP koja vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika pravnog lica/preduzetnika o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu;

11.2. za preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva: Bilans uspeha za 2015. i 2016. godinu, M-4K  za 2015 i 2016. godinu i

Izjava o prosečnom broju zaposlenih za 2015 i 2016. godinu  – Obrazac 7.

Ukoliko je Podnosilac prijave u jednoj od godina za koju se podnosi finansijska dokumentacija vodio poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, a u drugoj po sistemu dvojnog knjigovodstva, potrebno je dostaviti dokumentaciju pod rednim brojem 11.1. i 11.2. a u skladu sa načinom vođenja poslovnih knjiga u toj godini.

 

Dokumentacija pod rednim brojem od tačke 3. do tačke 11. se dostavlja za svako MMSPP iz lanca dobavljača.

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

 

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u:

Razvojna agencija Srbije

Kneza Miloša 12, Beograd

Pisarnica -kancelarija 309,  sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini – Komponenta 3.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: lancidobavljaca@ras.gov.rs.

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo

Obrazac 1 – Prijava projekta

Obrazac 2 – Opis projekta

Obrazac 3 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava

Obrazac 4 – Izjava o dodeljenoj drzavnoj pomoci male vrednosti

Obrazac 5 – Izjava da na teritoriji RS ne postoji pruzalac usluge za realizaciju

Obrazac 6- Kontrolna lista

Obrazac 7 -Prosecan broj zaposlenih u 2015 i 2016.g. za prosto knjigovodstvo

Obrazac 8 – Zahtev za refundaciju