Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

17.03.2017. Završeni konkursi

KREIRAJ ŽIVOT – Podrška za otvaranje novih radnih mesta (javni poziv otvoren do utroška sredstava)

Program se odnosi na podsticanje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Visina podrške tzavisi od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, broja novozaposlenih i iznosa investicije.

Uslovi i kriterijumi su detaljno definisani Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija Vlade Republike Srbije.

UREDBA o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija:

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine, u skladu sa Uredbom sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru saobraćaja, razvoja softvera, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje, aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednih društava u teškoćama
Rok za realizaciju investicionog projekta i zapošljavanje novih zaposlenih povezanih sa investicionim projektom je do tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu podsticajnih sredstava, a koji se nakon zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja može produžiti najviše do pet godina

Sredstva se mogu dodeliti za:

investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 100.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 10 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja;
investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 200.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 20 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 20 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu;
investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 300.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 30 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;
investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 400.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 40 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 40 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu;
investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 500.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 50 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu;
investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 15 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 15 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom;
investicione projekte u sektoru poljoprivrede i ribarstva čija je minimalna vrednost 2.000.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 25 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 25 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom.

Dokumentacija:

Prijava i biznis plan za investicioni projekat za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom pozivu;
original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja investitora za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik (uz nalaz ovlašćenog revizora, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom stranog predlagača investicionog projekta, ili izjavu investitora da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora);
original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik;
dokaz da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;
pisanu izjavu da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena, a ako jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave;
dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza, carina i doprinosa u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji potpisanu izjavu da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;
izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u trenutku podnošenja Prijave za dodelu sredstava;
dokaz da odgovorno lice privrednog društva nije pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti;
dokaz da se protiv odgovornih lica u privrednom subjektu ne vodi krivični postupak;
10) dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti.
Agencija može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, ukoliko to smatra celishodnim.

Dokumenta koja podnosi strani privredni subjekt moraju biti overena u skladu sa propisima države u kojoj su izdata i prevedena na srpski jezik od ovlašćenog prevodioca.

Danom podnošenja Prijave za dodelu sredstava smatra se dan prijema Prijave za dodelu sredstava u Agenciji.

Prateća dokumentacija:

Uredba 2017
Lista razvijenosti JLS
Obrazac prijave i sadržaj biznis plana
Javni poziv