Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

08.02.2021. Završeni konkursi

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2021. ГОДИНИ

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године,  и каматном стопом од 1%  годишње уз гаранцију банке или 2%  годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле. Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара,  нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

  • текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара;
  • куповину машина и опреме и доставних возила која служе за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње (нових или половних, не старијих од пет година);
  • оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

            
Обједињен захтев за start-up кредит и бесповратна средства са  пратећом документацијом у складу са Програмом, предајe се Фонду на следеће адресе: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд. Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2021. године.

ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ У 2 ПРИМЕРКА!

Документација потребна за пуштање кредита

Oбразац изјаве – државна помоћ

Изјава о повезаним лицима

Пословни план

Садржај потребне документације

Јавни позив по програму за почетнике

Упутство о спровођењу програма

Уредба Start-up 2021

Захтев кредитном бироу

Oбавезни елементи процене тржишне вредности покретних ствари / непокретности

Превремена отплата кредита

Документа за предузетнике

Основни подаци о клијенту

Захтев за одобрење кредита Start-up

Документа за микро, мала и средња правна лица

Основни подаци о клијенту

Захтев за одобрење кредита Start-up

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој.

https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2021-godini/