Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

08.02.2021. Završeni konkursi

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ И МЛАДЕ У 2021. ГОДИНИ

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд).
 
Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, а чији је:

  • оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена;
  • оснивач и законски заступник физичко лице старости до 30 година. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 30 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 30 година.


Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 35% вредности улагања, односно до 45% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године,  а каматна стопа од 1%  годишње уз гаранцију банке или 2%  годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара,  нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

  • куповину опреме/возила (новог или половног, не старијег од пет година);
  • текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара;
  • оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

     
Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев кредит и бесповратна средства са  пратећом документацијом у складу са Програмом, предајe се Фонду на следеће адресе: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд. Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2021. године.

ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ У 2 ПРИМЕРКА!

Документација потребна за пуштање средстава кредита

Изјава државна помоћ

Пословни план за кредите за жене предузетнице и младе

Садржај потребне документације

Јавни позив по програму за жене предузетнице и младе

Упутство о спровођењу програма

Уредба о утврђивању програма за жене предузетнице и младе

Изјава о повезаним лицима

Захтев кредитном бироу

Документа за предузетнике

Захтев за одобрење кредита

Основни подаци о клијенту

Документа за микро, мала и средња правна лица

Захтев за одобрење кредита

Основни подаци о клијенту

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој.

https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-zene-preduzetnice-i-mlade-u-2021-godini/