Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2023. ГОДИНИ

 Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд). За реализацију Програма обезбеђена су бесповратна средства у износу од 900.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају трећој или четвртој групи развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком и испуњавају услове из Програма.

Средства опредељена Програмом намењена су за:

Такође, средства се могу користити и за машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње.

 Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте.

Кредити Фонда по овом програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим програмом. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године. Рок отплате кредита не може бити краћи од две године од дана закључења уговора укључујући и грејс период, у случају отплате кредита у року који је краћи од две године привредни субјект је дужан да врати и бесповратна средства.

Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле је 1,5% годишње уз гаранцију банке и 2,5% годишње уз остала средства обезбеђења.

Начин пријављивања и рок за подношење пријаве

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за кредит и захтев за бесповратна средства са пратећом документацијом, у складу са Програмом, могу се предати:

Јавни позив је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програма за 20%, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31.12.2023. године..

На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs,  Фонда:  www.fondzarazvoj.gov.rs, као и на порталу предузетништва www.preduzetnistvo.gov.rs, може се преузети потребна документација у којој су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом програму 

Јавни позив

Уредба о утврђивању Програма подстицања предузетниства кроз развојне пројекте у 2023.

Упутство о спровођењу Програма подстицања предузетниства кроз развојне пројекте 2023

Изјава о повезаним лицима

Изјава о државној помоћи

Захтев за кредитни биро

Документација за пуштање кредита

Токови готовине

Документа за предузетнике

Садржај потребне документације

Захтев за предузетнике

Образац 2

Пословни план

Документа за правна лица

Садржај потребне документације

Захтев за правна лица

Образац 1

Садржај инвестиционог програма – правна лица