Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

NA MEĐUNARODNOM SAJMU AUTOMOBILSKIH KOMPONENTI I DOBAVLjAČA

“GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)”, ŠTUTGART, NEMAČKA

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) organizuje nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na međunarodnom sajmu dobavljača „GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)“ koji se održava u Štutgartu, Nemačka, u periodu od 05. do 07. decembra 2023. godine.

„GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)“ (www.globalautomotivecomponentsandsuppliersexpo.com) održava se svake godine u okviru sajamskog prostora Messe Stutgart uporedo sa sajmom Automotive Interiors Expo. Ovaj događaj predstavlja priliku za proizvođače automobilskih komponenti Tier 1, Tier 2 i Tier 3 da prikažu najnovije tehnologije i proizvode. 

Portfolio proizvoda koji se izlažu: komponente od gume, plastike i metala, hibridni materijali za premazivanje i lepkovi, sistemi pričvršćivanja, frikcioni proizvodi, kočioni sistemi, ležajevi, komponente od ugljenih vlakana, delovi motora i menjača, kablovi i sklopovi, rasveta, električni i elektronski sistemi, opruge i zaptivci, kovani i liveni mašinski obrađeni delovi, podsistemi i sklopovi i sl.

Osim izlagačkog dela, planirani su i sastanci i paneli na kojima će se diskutovati o smanjenju troškova unutar lanaca snabdevanja i kako ponuditi nova, alternativna, isplativa rešenja za proizvodnju i snabdevanje.

U 2022. godini na sajmu, u okviru segmenta gde se predstavljaju dobavljači, učestvovalo je 60 izlagača. Sajam je namenjen profesionalnim posetiocima, i to su uglavnom direktori istraživanja i razvoja i direktori nabavki iz kompanija kao što su: VW Group, Daimler, Mercedes Benz, Jaguar Land Rover, Ford Motor company, Hyundai and Toyota, Bosch, Denso and Eberspaecher i drugi.

Troškove zakupa prostora, organizacije montiranja i opremanja štanda snosi Agencija, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo učešća na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva registrovana u Republici Srbiji koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da su registrovani u APR, najkasnije do 1. januara 2021. godine;
  2. da su izmirili dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  3. da se bave ili mogu da se bave proizvodnjom direktnih ili indirektnih materijala, komponenti, podsistema ili sistema za proizvode u automobilskoj industriji;
  4. da imaju implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova dostavlja se:

  1. kopija uverenja nadležnog organa poreske uprave o izmirenim svim dospelim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, ne starijeg od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
  2. kopija važećeg sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001.

Uz prijavu se prilaže i sledeća dodatna dokumentacija:

  1. dokaza o posedovanju važećeg sertifikata IATF16949 ili drugog industrijskog specifičnog standarda relevantnog za automobilsku industriju – u slučaju da podnosilac prijave poseduje (nije uslov za prijavu);
  2. Obrazac bilansa stanja, bilansa uspeha i statističkog izveštaja koji čine sastavni deo Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu, preuzet iz Posebnog informacionog sistema APR, kao i potvrdu o prijemu poslatu od strane APR – u slučaju da Redovni godišnji finansijski izveštaji za 2022. godinu nisu objavljeni na APR;
  3. Referent lista/saradnja sa kupcima iz sektora automobilske industrije (potpisana i overena od strane zakonskog zastupnika podnosioca prijave) – u slobodnoj formi/ova referent lista može da sadrži kupca/e sa kojima podnosilac prijave ima aktuelnu saradnju i/ili je saradnja realizovana u prethodnom periodu – u slučaju da je podnosilac prijave sarađivao ili sarađuje sa kupcima iz sektora automobilske industrije.

Popunjenu, potpisanu, overenu i skeniranu prijavu kao i dokaze o ispunjenosti uslova i dodatnu dokumentacija potrebno je dostaviti na e-mail adresu: sajmovi@ras.gov.rs, sa naznakom „Prijava za učešće na sajmu „GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS), Štutgart, Nemačka

Rok za podnošenje prijava je 31. avgust 2023. godine.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 5 podnosilaca prijava Agencija zadržava pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup.

Učešće na sajmu Agencija može odobriti za najviše 5 podnosilaca prijave, uz mogućnost povećanja ovog broja srazmerno slobodnim kapacitetima organizatora ovog sajma, a prema rang listi utvrđenoj primenom metodologije iz Priloga 1  „Metodologija za ocenjivanje i rangiranje prijava za učešće na sajmu „GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)“, Štutgart, Nemačka“, koji čini sastavni deo ovog javnog poziva.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Razvojne agencije Srbije – Olja Pavlović, putem e mail-a: olja.pavlovic@ras.gov.rs ili kontaktom na broj telefona: 011/3398-809.

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće – GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)

3. Prilog 1 – Metodologija za ocenjivanje i rangiranje prijava za učešće na sajmu